Czy przy określaniu wymiaru urlopu należy sugerować się ustaleniami poprzedniego pracodawcy?

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu pracownikowi w sytuacji, gdy dostarczył on pracodawcy świadectwa pracy dokumentujące staż pracy w wymiarze 9 lat 8 miesięcy, przy czym w ostatnim z dostarczonych świadectw zawarta została informacja, iż pracownik wykorzystał w 2020 r. 26 dni urlopu wypoczynkowego. Czy informacja ta pozwala na przyjęcie domniemania, że u poprzedniego pracodawcy ten pracownik miał prawo do 26 dni urlopu? Czy dla nowego pracodawcy jest to informacja wiążąca, czy powinien on raczej ustalić wymiar urlopu pracownika zgodnie z przedstawionymi dokumentami (z których wynika, że pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni)?

Obecny pracodawca powinien samodzielnie ustalić staż urlopowy pracownika na podstawie dostarczonych dokumentów. Możliwe bowiem, że świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy np. błędnie obejmuje wykorzystany w 2020 r. urlop bieżący i zaległy albo dotyczy łącznie urlopu „zwykłego” oraz z innego tytułu np. niepełnosprawności. W interesie pracownika jest wyjaśnienie tej kwestii z poprzednim i z obecnym pracodawcą.

Staż urlopowy pracownika

Staż urlopowy pracownika ustala się na podstawie dokumentów dostarczonych przez zatrudnionego, które potwierdzają ukończenie poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych, okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oraz inne okresy zaliczane do tego stażu.

Takiego ustalenia stażu urlopowego powinien dokonać każdy pracodawca samodzielnie („na własny użytek”). Obecny pracodawca nie powinien – w mojej ocenie – wnioskować wiążąco z informacji zawartej w świadectwie pracy z poprzedniego zakładu pracy, że pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Tym bardziej, że z dokumentów przedstawionych przez pracownika wynika, że nie posiada on jeszcze 10 letniego stażu urlopowego uprawniającego go do takiego wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym.

Możliwe, że świadectwo pracy z poprzedniego zakładu pracy np. zawiera błędną informację dotyczącą wykorzystania w 2020 r. całego posiadanego urlopu wypoczynkowego (urlop zaległy oraz urlop bieżący proporcjonalny do okresu zatrudnienia). Teoretycznie możliwe jest również, że świadectwo pracy z poprzedniej firmy obejmuje zarówno urlop „zwykły” jak również urlop z innego tytułu (np. niepełnosprawność, posiadanie statusu weterana działań poza granicami państwa, itd.). W interesie pracownika jest więc wyjaśnienie tej kwestii zarówno z poprzednim jak i z obecnym pracodawcą.

Skutki obecnego zapisu w świadectwie pracy

Jeżeli pracownik nie zdoła wyjaśnić obecnego zapisu w świadectwie pracy z poprzedniego zakładu, a z dostarczonych aktualnemu pracodawcy dokumentów nie będzie wynikało nic innego, pracownik nie uzyska już w 2020 r. żadnego urlopu wypoczynkowego. Zapis o wykorzystaniu 26 dni urlopu wskazuje bowiem na to, że pracownik wykorzystał w 2020 r. więcej urlopu wypoczynkowego niż mu przysługiwało za cały rok kalendarzowy. Obecny pracodawca nie musi więc już mu udzielać żadnego urlopu wypoczynkowego do końca 2020 r.

Podstawa prawna:

  • art. 154 § 1, art. 155-1551 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).

Katarzyna Wrońska-Zblewska
Prawnik, specjalista prawa pracy
Ekspert Portalu Kadrowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *