Urlop szkoleniowy nauczyciela

Nauczyciel pedagog został skierowany przez dyrektora na szkolenie. Szkolenie to odbywa się raz w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu przez 3 dni. Szkoła za to szkolenie nie ponosi żadnych kosztów. Czy dyrektor może udzielić nauczycielowi urlopu szkoleniowego?

Odpowiedź:

Urlop szkoleniowy przysługuje nauczycielom odbywającym studia wyższe oraz kształcącym się w zakładach kształcenia nauczycieli. Dyrektor może nauczycielowi podnoszącemu kwalifikacje w innej formie udzielić płatnego zwolnienia od pracy.

Uzasadnienie:

Płatne urlopy szkoleniowe przysługują nauczycielom odbywającym studia wyższe oraz kształcącym się w zakładach kształcenia nauczycieli na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły (§ 1 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania). Ponadto w myśl powszechnych przepisów prawa pracy, urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (art. 1032 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy).

W opisanej sytuacji chodzi o doskonalenie nauczyciela w formie szkolenia, na które został skierowany przez dyrektora. Dyrektor nie ma podstaw prawnych, aby udzielić nauczycielowi urlopu szkoleniowego na zjazdy w ramach tego szkolenia. Jeżeli jednak nauczyciel został skierowany na szkolenie przez dyrektora albo za jego zgodą, to przysługuje mu zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 1031 § 2 pkt 2 i § 3 Kodeksu pracy). Należy jednak pamiętać, że pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowę zawiera się na piśmie (art. 1034 § 1 Kodeksu pracy).

Zapamiętaj!

Nauczycielowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formie szkolenia nie przysługuje urlop szkoleniowy. Jeżeli jednak nauczyciel został skierowany na szkolenie przez dyrektora, to przysługuje mu płatne zwolnienie od pracy na zajęcia.

Więcej porad dla nauczycieli wychowawców znajdziesz na stronie https://www.wychowawcazklasa.pl/wazne-dla-wychowawcy-41.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 r., poz. 1040 ze zm.) – art. 1031 § 2 pkt 2 i § 3, art. 1032 § 1 pkt 4, art. 1034 § 1,
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 68 ust. 2,
  • rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (Dz.U. 2001 r., Nr 1, poz. 5) – § 1 ust. 2.

Dariusz Dwojewski
wychowawcazklasa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *